Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/19

此页尚未校对


右唐劉得仁公主之子長慶中以詩名五言清瑩獨

步文埸自開成後昆弟皆居顯仕獨自苦於詩舉進

士二十年竟無所成嘗有寄所知詩云外族帝王足

中朝親故稀翻令浮議者不許九霄飛及卒詩僧棲

白以絶句弔之曰忍苦為詩身到此氷魂雪魄巳難

招直教桂子落墳上生得一枝寃始銷

   劉綺莊歌詩四卷

右唐四庫書目有綺莊集十卷今所餘止四卷詩三

十二啟狀四十四而已惜其散落太半其本乃南

故物紙墨甚精後題曰昇平四年重題印其文云云