Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/26

此页尚未校对


右唐溫庭筠也庭筠本名岐字飛卿宰相彦博之裔

詩賦清麗與李商隠齊名時號温李能逐弦吹之音

為側艷之辭為行塵雜由是累年不第終國子助教

宣宗嘗作詩賜宫人句有金步揺遣場中對之庭筠

對以玉跳脫上喜其敏欲用之而嘗作詩忤時相令

狐綯終弃不用

   皮日休文藪十卷

右唐皮日休字襲羙一字逸少襄陽人隠鹿門山自

號醉吟先生以文章自負尤善箴銘咸通八年登進

士第為著作佐郎太常博士乾符喪亂東出闗為毗