Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/30

此页尚未校对


右唐鄭谷字守愚宜陽人光啟三年擢髙第遷右拾

遺歴都官郎中乾寧四年歸冝春卒于别墅其集號

雲臺編者以其扈從華山觀居所編次云谷詩属思

頗切於理而格韻凡猥語句浮俚不為議者所多然

一時傳諷號鄭都官而弗名也

   陸龜䝉笠澤叢書四卷

右唐陸龜𫎇魯望也蘇州人少髙放通六經大義尤

明春秋舉進士一不中從張搏為蘇湖從事居松江

甫里以文章自怡自號江湖散人或號天隨子甫里

先生笠澤者松江地名也其自序云自乾符六年