Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/31

此页尚未校对


卧病笠澤遇體中不甚羸耗時亦隠几著書詩賦銘

記往往雜發不類不次混而録之故曰叢書

   韓偓詩二卷香奩集

右唐韓偓致光也京兆人龍紀元年進士累遷諫議

大夫翰林學士昭宗幸鳳翔進兵部侍郎承旨朱全

忠怒貶濮州司馬榮懿尉天祐初挈族依王審知而

卒香奩集或曰和凝既貴惡其側艷故詭稱偓著云

   李洞詩一卷

右唐李洞撰字才江諸王之孫慕賈島為詩銅鑄其

像事之如神詩人多誚僻澁不貴其奇峭唯吳融稱