Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/4

此页尚未校对


中和詩世以為榮代還請為道士未幾卒集有馬揔

序或題㑹録云唐史但云師事蕭頴士初稱其能詩

時人少其詩骨氣緜弱故也

   權德輿集五卷

右唐權德輿載之也秦州人未冠以文章稱諸儒間

貞元十五年知制誥累官中書舍人元和五年以禮

部尚書平章事德輿三歲知變四聲四歲能賦詩積

思經術無不貫綜自始學至老未曾一日去書其文

雅正贍縟當時公卿功德卓異者皆所銘紀雖動止

無外飾其醖藉風流自然可慕貞元元和間為縉紳