Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/9

此页尚未校对


遇我薄邪度笑曰不覊之才也從而酬之今集𮦀文

三十八篇而已况集序在焉而碑已亡矣

   李紳追昔遊三卷

右唐李紳公垂也亳州人元和元年進士𥙷國子助

教穆宗召為翰林學士累進中書舍人武宗即位拜

中書侍郎平章事紳為人短小精悍於詩最有名號

短李與李德裕元稹同時號三俊追昔遊者盖賦詩

紀其平生所遊歴謂起梁漢歸諫署升翰苑及播越

荆楚逾嶺嶠止髙安移九江過鍾陵守滁陽轉夀春

留洛陽亷㑹稽分務東周守蜀鎮梁也開成戊午