Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/91

此页尚未校对


寳文閣直學士晉伯博極羣書為文尚理致有益於

用章奏皆親為之

   吕汲公文録二十卷文録掇遺一卷

右皇朝吕大防微仲京兆藍田人皇祐初中進士第

哲宗即位召知制誥翰林學士拜尚書左僕射兼門

下侍郎紹聖初責授舒州團練副使循州安置未踰

嶺卒大防既拜相常分其俸之半以録書故所藏甚

富其在翰林書命典麗議者謂在元絳之上云

   吕和叔誠德集三十卷

右皇朝吕大鈞字和叔嘉祐二年中進士第大防仲