Page:Sibu Congkan Sanbian202-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-5.djvu/62

此页尚未校对


   臨賀志三卷集二卷

右莫詳誰所修也集以蘇東坡荅彭賀州啓爲首

   渌江志十二卷

右嘉定中邑令張耕修

   龍江志十卷

嘉定庚午邑丞呉紹古修令沈爕序

   鈐岡志三卷

嘉定甲戌邑令謝好古修

   瑞陽志十卷縣志三卷

嘉定六年郡守周綸修郡人雷孝友序