Page:Sibu Congkan Sanbian202-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-5.djvu/66

此页尚未校对


也𧨏字且叟

   攬轡録二卷

右范成大乾道六年以資政殿大學士左中大夫醴

泉觀使兼侍讀丹陽郡開國公食邑二千户食實封

八百户與崇信軍節度使領閤門事兼客省四方館

事信安郡開國侯食邑一千六百户食實封四百户

康湑爲奉使大金國信使副其徃返地理日記也成

大字至能呉縣人紹興二十四年進士使金歸除中

書舍人淳熙五年叅知政事自號石湖 孝宗皇帝

御書二字以賜之