Page:Sibu Congkan Sanbian203-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-6.djvu/30

此页尚未校对


右章忠恪公誼之文也公字且叟丹陽人崇寧二年

進士建炎三年通判杭州苖劉之變公正色以斥時

希孟二賊就擒擢倉部外郎累遷樞密都承㫖同孫

近使金國歸拜刑部尚書終於端明殿學士提舉明

道宫謚忠恪集乃陳季習序

   許右丞襄陵文集二十二卷詩二卷行狀一卷

右尚書右丞許翰之文也翰字崧老拱之襄邑人登

元祐進士第建炎初元自提舉鴻慶宫召拜右丞屢

章丐罷除資政提舉洞霄宫紹興二年以提舉萬夀

觀召懇求外祠又乞致仕道卒于吉州贈光禄大夫