Page:Sibu Congkan Sanbian203-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-6.djvu/44

此页尚未校对


于學靖康初罷之集乃崇寧中盧崇編

   忠惠先生文集三十卷

右翟汝文字公巽之文也公巽丹陽人年十四登進

士第 徽宗朝為左史給事中吏部侍郎 欽宗朝

召直翰苑紹興中叅知政事終于資政殿學士提舉

洞霄宫私謚忠惠文乃其子耆年編次附忠惠先生

家傳于後

   梁谿先生文集一百七十卷

右李忠定公綱之文也公字伯紀邵武人寓于常州

無錫梁谿因以為號政和元年進士乙科宣和初為