Page:Sibu Congkan Sanbian203-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-6.djvu/71

此页尚未校对


公之嗣子也忠獻都督諸軍事奏以公書冩機宜文

字以軍事入見 天子異其言 詔以為直祕閣劉

珙薦公學行志業遂與郡召為吏部員外郎兼侍講

除左司知靜江治狀上聞特轉承事郎除修撰為湖

北運副知江陵而卒且死猶手草遺表冩畢而絶學

者稱為南軒先生嘉定八年賜謚

   張子太極解義一卷

右張宣公解周元公太極之義也

   二十先生西銘解義一卷

右明道伊川吕大防微仲吕大臨與叔揚時中立游