Page:Sibu Congkan Sanbian204-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-7.djvu/46

此页尚未校对


事合四十卷其後敬宗改定

   唐高宗實録三十卷

右唐劉知幾等撰起即位盡永淳二年凢二十九年

初令狐徳棻許敬宗等撰録止顯慶三年成二十卷

上之後知幾與呉兢續成

   唐中宗實録二十卷

右唐呉兢撰起神龍元年復位盡景龍四年凢六年

   唐睿宗實録十卷

右唐劉知幾撰知幾與呉兢先修太上皇實録起初

誕止傳位凢四年後續修益止山陵