Page:Sibu Congkan Sanbian204-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-7.djvu/47

此页尚未校对


   唐𤣥宗實録一百卷

右唐元載等撰起即位盡上元三年凢五十年安史

之亂𤣥宗起居注亡大暦中史官令狐峘裒掇詔䇿

備一朝之遺闕開元天寶間君臣事多漏畧

   唐肅宗實録三十卷

右唐元載等撰起即位盡後元年凢六年

   唐徳宗實録五十卷

右唐裴垍等撰起即位盡貞元二十一年凢二十五

元和二年詔蔣乂樊紳林寶韋處厚獨孤郁同修

五年垍上之