Page:Sibu Congkan Sanbian205-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-8.djvu/36

此页尚未校对


右唐虞世南撰世南仕隋為祕書郎時鈔經史百家

之事以備用分八十部八百一類北堂者省之後堂

世南鈔書之所也家一百二十卷

   集類一百卷

右唐劉綺莊撰綺莊毗陵人嘗為蘇州崑山縣令家

多異書採摭事類分二十餘門凢五十餘萬言上之

于朝前有萬希序題云開元二十九年辛巳按綺莊

集有上白敏中啟疑非玄宗時人當攷

   三敎珠英三卷

右唐張昌宗等撰按唐志一千三百卷今所存者止