Page:Sibu Congkan Sanbian205-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-8.djvu/38

此页尚未校对


右偽蜀文谷撰雜抄子史一千餘事以備遺忘其後

廣政三年廣政王衍號也

   唐㑹要一百卷

右皇朝王溥撰𥘉唐蘇冕叙高祖至徳宗九朝㳂革

損益之制大中七年詔崔鉉等撰次徳宗以來事至

宣宗大中六年以續冕書溥又采宣宗以後事共成

百卷建隆二年正月奏御史簡禮備太祖覽而嘉之

詔藏於史閣賜物有差

   𠕋府元龜一千卷

右皇朝景徳二年詔王欽若楊億修君臣事迹唯取