Page:Sibu Congkan Sanbian205-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-8.djvu/80

此页尚未校对


   胡笳十八拍一卷

右唐劉啇撰漢蔡邕女琰為胡騎所掠因胡人吹蘆

葉以為歌遂翻為琴曲其辭古淡啇因擬之叙琰事

盛行一時啇彭城人擢進士第歴臺省為郎好道術

隱義興胡父渚世傳其仙去

   鼎國詩三卷

右後唐李雄撰雄洛鞏人莊宗同光甲申嵗遊金陵

成都鄴下各為咏古詩三十章以三國鼎峙故曰鼎

   孫晟文集三卷