Page:Sibu Congkan Sanbian206-洪適-隸釋-8-1.djvu/16

此页尚未校对


 郯令景君闕銘元𥘉四年歐作景君石椁銘趙有

 國三老𡊮良碑水經作𡊮梁歐趙有

 北海相景君碑順帝漢安二年歐趙有

 敦煌長史武斑碑威宗建和元年歐趙有

 從事武梁碑元嘉元年趙有

 平都侯相蔣君碑永興元年趙有

 孔謙碣永興二年歐趙作孔徳讓

 郎中鄭固碑延熹元年歐趙有

 議郎元賔碑延熹二年趙有