Page:Sibu Congkan Sanbian207-洪適-隸釋-8-2.djvu/36

此页尚未校对


 具又云三公山與龍靈山無極山共興雲雨蓋封

 龍與靈山是兩山之名掲其神於額之旁者即是

 配食三公之祠故碑中有鼎足之文也頌云儼儼

 明公民所瞻𠔃碑云願明公垂恩罔極保我國君

 蓋以明公稱山之神而謂國相爲國君也此碑光

 和四年左尉樊子義立頌末有樊君徼福之句而

 讃美舉將馮巡㡬二百言馮君乃常山相也頃者

 先公太師以使事爲北方所留紹興癸亥年政地

 王次翁使至燕 先公鬲垣墻與驛中人語爲覘