Page:Sibu Congkan Sanbian207-洪適-隸釋-8-2.djvu/55

此页尚未校对


 武中元之文漢志亦采取一時所記失於筆削爾

 東夷傳云建武中元二年倭奴國奉貢盖與志同

    青衣尉趙孟麟羊竇道碑

羊竇道舊故南上高山下入𭰹谷危百妵

患苦永初六年青衣尉南安趙孟㪅易由此道濱

江平澤無盜賊差近廿里騎馬覓水弱得過除去

危難行人萬姓莫𡗟蒙恩傳于無究乎

維世青衣尉趙君故治所書佐郡SKchar𨛀隨牒除到宫

六日郡召守蜀鐡官長積四月治狀刅眀徙守成都