Page:Sibu Congkan Sanbian208-洪適-隸釋-8-3.djvu/78

此页尚未校对


者變袵而属疆易𡗟争障塞事功顯𡗟伐委而

復為直南蠻蠢廸師出征㠯君彣武備兼廟勝𡵉

戰拜車騎將軍従事軍還茦勲復𠂤疾辭後𨔁徵拜

議郎五官中郎將沛相天之治副當神人秩禮之

選舉𡗟踰賢故望大和則俟生毓嚴霜則畏辜SKchar

欣恱竦慄寛猛必𠂻遭專權𡗟稱請求考𡗟

論徴逺議官牟五十六建寧元年三月癸丑遘疾而

廷愍惜百僚歎傷 民徦爾莫𡗟隕涕故吏戴

條䓁追左三之分感秦人之哀贖其由庶考