Page:Sibu Congkan Sanbian209-洪適-隸釋-8-4.djvu/69

此页尚未校对


 右漢故小黄門譙君之碑篆額在冀州譙君名敏

 𤫊帝中平二年卒又二年立此碑歐陽公云其文

 不甚磨滅而予之所得惟三字不能辨碑中並無

 爵秩所謂鄴君章君郎中君又不類官者官稱非

 題額則不知敏之為黄門也其文盛稱敏倍權守

 静韜光韞玉雖銘墓之言不可盡信方中官用事

 之際敏不附麗同類年垂耳順而官簿不進恐是

 特然不羣者又云恥與鄰人羼竝拾驅説文羼音

 剗羊相厠也一云傍入曰羼拾音洽劔押也此句