Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/130

此页尚未校对


君諱寔字仲躬闕十二字之禮樂畨畨良既光既耀

立於朝行成闕七竝荷從司徒掾闕九教宣流闕六

儀魏魏大清唯玄之眀眀闕十六字著望色

克戰闕四闕十險而不闕三闕五其君

志老闕四耄矣梁頓山闕三闕九賢叅之方

仁學宗道闕二百辟闕四臣吏民闕三懐惟

相與闕二闕二勒壇闕五靈我闕二下闕

 右故太丘長穎陳君壇其篆額穎之下闕二字陳

 君名寔以靈帝中平三年卒本傳云穎川許人郡