Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/48

此页尚未校对


熹平五年五月辛酉𦍤一日辛酉緜縣南

黄 化出家錢建漢丗誠眀廣𬒳四表南

域㙒居蠻夷闕五𢦤賊百姓𬒳三秊十月

廣漢大守穎川長㙒縣沈君諱字子琚緜令安

定樊君諱以四SKchar三月到官視事到官之初移風

闕三占世土百姓吏民皆有闕二闕五弱不安躬

耕者少溉田丘㐬諸縣漰以陂田誠道闕五

施以周邵之化疾𤜱王憲意吏民闕四君遣

其本息繕佗漰化開渠口成而山足