Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/50

此页尚未校对


 右廣漢太守沈子琚緜竹江堰碑今在漢州靈帝

 熹平五年立沈君字子琚其名不可辨碑載沈君

 以熹平三年十月到郡緜竹令樊君以次年三月

 到縣雖石多剥缺文句斷續其間指意猶可推尋

 蓋二人相繼到官俱以移風惠民爲意碑稱其視

 事之𥘉百姓躬耕者少溉田丘荒有遣都水⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

 曹史等姓名有繕作漰澭之句又有陂田及渠口

 之字未云水由池中通利便好五稼豊茂人民歸

 附所紀蓋水利之事也蜀人謂之緜竹江堰碑姑