Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/53

此页尚未校对


 及賊曹與SKchar史又有左都字SKchar和及胡恩胡陽陳

 景等姓名似是官爲檢校之文其中有宅舎奴婢

 財物之句其云妻無⿺辶商嗣又云未知財事其前有

 爲後二字則知旋立嬰孺爲嗣也其云精魂未臧

 而有怨上有一字從女當是其母則知其親物故

 未久也末云春秋之義五遜爲首所以戒其宗姓

 或女兄弟之類息爭窒訟也碑今在蜀中樓字

    金廣延母徐氏紀産碑

光和元年五月中囘廣延母自傷紀考紕徐氏元