Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/70

此页尚未校对


 大夫緹騎營士又靈帝光和元年𥘉開西邸賣官

 自𨵿内侯虎賁羽林入錢各有差則知漢末以貲

 受爵比屋皆然此碑五大夫所以若是之衆也惟

 分子未詳榖梁曰燕周之分子也注云燕召康公

 之後分子謂周之别子孫也景北海碑鶚梟不鳴

 分子還養蓋用家富子壯則出分之語謂惡逆之

 鳥鉗喙無聲外爨之息歸奉三牲也耿勲碑脩治

 狹道分子効力謂正丁巳供差徭分子亦來𦔳役

 此碑分子似SKchar土豪出分之子三碑皆與榖梁合