Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/149

此页尚未校对


於碑碣又詳如此可見其以世家為重不若今人之

苟簡也治平元年六月二十九日書

    田君碑

右田君碑在今沂州其名字皆已磨滅惟云其先出

自帝舜之苖裔自完適齊因以為氏乃知其姓田爾

又云周察之際家於東平陽君揔角修韓詩京氏易

究洞神變窮奥極微為五官掾功曹州從事辟太尉

延熹二年辛亥詔書泰山琅邪盜賊未息州郡吏有

仁惠公清撥煩整化者試守滿嵗為真州言名時牧