Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/60

此页尚未校对


經魏文帝又刋典論六碑附于其次陸機言大學贊

别一碑在講堂西下列石龜碑載蔡邕隷說髙堂谿

等名太學弟子贊復一碑在外門中今二碑並無

    太學碑

石經東有一碑是漢順帝陽嘉八年立碑文云建武

二十七年造太學年積毁壞永建六年九月詔書修

太學刻石記年用作工徒十一萬二千人陽嘉九年

八月作畢碑南面刻頌表裏鏤字猶存不破

    趙融碑