Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/72

此页尚未校对


    頴川太守曹君碑

騰兄冢東有碑題云漢故頴川太守曹君墓延熹九

年卒而不刋樹碑嵗月

    曹熾碑

頴川太守墳北有其元子熾冢冢東有碑題云漢故

長水校尉曹君之碑歴太中大夫司馬長史侍中遷

長水年三十九卒熹平六年

    曹㣧

曹熾弟㣧冢東有碑題云漢謁者曹君之碑熹平六