Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/73

此页尚未校对


年立

    魏大饗碑

魏文帝以延康元年幸譙大饗父老立壇於故宅壇

前樹碑題云大饗之碑

    朱龜碑

濄水東逕朱龜墓冢南枕道有碑題云漢故幽州刺

史朱君之碑龜字伯靈光和六年卒官故吏别駕從

事史右北平無終牟化中平二年造碑隂刋故吏姓

名悉薊涿及上谷北平等人