Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/93

此页尚未校对


    左伯豪碑

𣵀陽縣南有二碑碑字紊滅不可復識云是左伯豪

    衛彈勸碑

平氏縣城内有南陽都鄉正衛彈勸碑

    胡著碑

湖陽有漢日南太守胡著碑子珍騎都尉尚湖陽長

公主即光武之伯姊也廟堂皆以青石為階陛廟北

有石堂珍之𤣥孫桂陽太守瑒以延熹四年遭母憂