Page:Sibu Congkan Sanbian212-洪適-隸釋-8-7.djvu/104

此页尚未校对


二即元元也古書字當再讀者即於上字下為小二

字後人不曉遂讀為元二或同之陽九或附之百六

良由不悟致使乖舛今岐州石皷銘凡重言者皆為

二字明驗也其說甚辨學者信之今此碑有曰中遭

元二西戎虐殘橋梁㫁絶(⿱艹石)讀為元二則為不成文

理疑當時自有此語漢書注未必然也

    吳郡丞武開明碑

右吳郡丞武開明碑云君字開明而其名已殘闕又

永和二年舉孝廉除𭅺謁者漢安二年遷大長秋