Page:Sibu Congkan Sanbian212-洪適-隸釋-8-7.djvu/36

此页尚未校对


𡼼漯徒朝陽之平慘刻畫適完非其訛謬而莫詳其

義疑當時人語與今異又疑漢人用字簡略假借不

同尔故録之以俟愽識君子治平元年六月十日書

    費鳳碑

右費鳳碑云字伯蕭梁相之元子也漢安二年舉孝

廉拜郎中除陳國新平長又云試守故障兹其文班

班可見而卒葬年壽皆不載其後悉為五言韻語其

略曰不悟奄忽終藏形而匿景耕夫釋耒耜桑女投

鉤莒道阻而且長坐起淚如雨其文既非工故不悉