Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/18

此页尚未校对


    堂谿典嵩髙山石闕銘

右堂谿典嵩髙山石闕銘云中郎將堂谿典伯并熹

平四年來請雨嵩髙廟按後漢書靈帝紀熹平五年

復崇髙山名爲嵩髙山章懷太子注引前漢書武帝

祀中嶽改嵩髙爲崇髙東觀記曰使中郎將堂谿典

請雨因上言改之復爲嵩髙今此文乃熹平四年

以正漢史之誤又蔡邕傳注引先賢行狀云典字子

度而延篤傳注又作季度今此碑乃云字伯并亦當