Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/24

此页尚未校对


其差誤而編古命氏以費將軍費禕之徒岀於魯季

友亦非也余又按春秋僖公賜季友汶陽之田及費

而左傳亦以謂季友有功於魯受費以爲上卿今以

爲季文有功封費者蓋碑之誤

    堂邑令費君碑

右堂邑令費君碑云惟熹平六年無射之月堂邑令

費君𥨊疾卒嗚呼哀哉於是夫人元弟卜𦙍追而誄

之其後有銘詩碑所述費君事不甚詳悉而其名字

世次官秩具載于碑隂今附於後