Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/45

此页尚未校对


然乃具載本末上尚書求依無極即䝉聽許於是遂

開拓舊兆改立殿堂其餘首尾尚皆完好可讀文多

不備載其曰居九山之数參三條之一莫曉爲何語

    幽州刺史朱龜碑

右幽州刺史朱龜碑在今亳州酈道元注水經云渦

水東逕朱龜墓北東南流冢南枕道有碑題云漢故

幽州刺史朱君之碑龜字伯靈光和六年卒官今以

碑考之與道元所載皆合歐陽公集古録云龜之事