Page:Sibu Congkan Sanbian217-王澍-淳化祕閣法帖考正-4-4.djvu/51

此頁尚未校對


悉同淳化閣本而卷尾乃楷書題云淳熙十二

年乙巳嵗二月十五日修内司恭奉聖旨模勒

上石

  淳熙祕閣續帖

石刻鋪叙云淳熙祕閣法帖十卷淳熙十二年

三月被旨模勒入石皆南渡後續得晉唐遺墨

首卷則鍾繇王羲之帖次則羲獻書内黄庭小

楷後有臣褚遂良臨五字三卷則歐陽詢蕭瑀

褚廷誨孫思邈狄仁傑張旭顔眞卿七賢書四

卷則明皇批荅裴耀卿等奏狀五卷李白胡英