Page:Sibu Congkan Sanbian225-王應麟-困學記聞-6-1.djvu/119

此页尚未校对


 𨓜周書大翰若翬雉又引豲有爪而不敢以橛馬融注論語

 引周書月令皆在漢丗杜元凱觧左傅時汲冢書未出也千

 里百縣轡之柔矣皆以周書為㩀則此書非始出扵汲冢

 按晉束晳傅太康二年汲郡淂竹書七十五篇其目不言周

 書紀云咸寕五年左傅後序云太康元年當攷左傅正義引王隐晉書云竹書七

 十五卷六十八卷有名題七卷不可名題其目録亦無周書

 然則繫周書扵汲冢其誤眀矣

書大傅載四海河江五湖鉅野鉅㝎濟中孟諸隆谷大都之貢

 物此禹時也周書載伊尹為四方獻令此湯時也王㑹載八

 方㑹同各以其軄来獻自稷慎以下其贄物二十一自義渠

 以下其贄物二十自髙夷以下其贄物十四自權扶以下其