Page:Sibu Congkan Sanbian226-王應麟-困學記聞-6-2.djvu/136

此页尚未校对


兼掌愚甞聞淳熈中SKchar言秦檜當國時遴扵除授一人或兼

數職未甞癈事又可省縣官用度扵是要官多不𥙷御史中

丞蒋繼周論之曰往者權臣用事SKchar進𥝠黨廣斥異己故朝

列多𨶕今獨何取此朝臣俸祿有限其省㡬何而𨘤才乏事

 上下交病且一官治數司而收其稟裴延齡用以欺唐徳宗

 也以是觀之則兼軄省費豈王者之制乎

周官上公九命王制有加則賜不過九命伏生大傳謂諸侯三

 年一貢士一適謂之好徳𠕅適謂之賢賢三適謂之有功有

 功者天子一賜以車服弓矢𠕅賜以秬鬯三賜以虎賁百人

 號曰命諸侯此言三賜而已漢武紀元朔元年有司奏議曰

 古者諸矦貢士壹適謂之好徳𠕅適謂之賢賢三適謂之有