Page:Sibu Congkan Sanbian226-王應麟-困學記聞-6-2.djvu/67

此页尚未校对


里宰以𡻕時合耦于耡注云耡者里SKchar治處也若今街彈之室

 扵此合耦使相佐助䟽謂漢時在街置室檢彈一里之民金

 石録有中平二年正月都郷正街彈碑在昆陽城中趙眀誠

 失扵攷禮注而酈氏注水經洪氏𨽻釋皆以街為衛又誤矣

 漢食貨志言古制云春将出民里胥平旦㘴扵右塾鄰長㘴

 扵左塾畢出然後歸夕亦如之里胥之塾其即里SKchar𠩄謂耡

 者歟

庖人注青州之⿱觧虫 -- 蟹釋文胥息徐反劉音素字林先扵反⿱觧虫 -- 蟹醬也集韻蝑⿱觧虫 -- 蟹醢四夜

 切従集韻籩人注鱐者析乾之出東海陸廣微吴地記云闔閭

 思海魚而難扵生致治生魚鹽漬而日乾之故名為鮝讀如

管子地貟萹九州之土為九十物每土有常而物有次群土之