Page:Sibu Congkan Sanbian226-王應麟-困學記聞-6-2.djvu/69

此页尚未校对


𩏴下扵莧莧下扵蒲蒲下扵葦葦下扵雚雚下扵蔞蔞下扵

荓荓下扵蕭蕭下扵薜薜下扵萑萑下扵茅凡彼草物有十

 二衰注𩏴即欎也衰謂草上下相重次也按周官有草人此豈其遺制歟

土圭度地之法㬌一寸地差千里一兮地差百里王畿千里以

 寸為法五䓁諸矦之地以分為法尺有五寸者一萬五千里

 之景也天地相去三萬里甞攷隋唐志宋元嘉十九年測扵

 交州何承天謂六百里差一寸後魏永平元年測扵洛陽信

都芳謂二百五十里差一寸然宋之扵陽城魏之扵金𨹧皆

隃度未可㩀也唐開元十二年植表浚儀大率五百二十六

 里二百七十歩差二寸餘遂以舊說千里一寸為妄王朴曰陽城乃

 在洛之東偏開元淂浚儀之岳臺應南北弦居地之中司馬公日景圗云日行黄道每