Page:Sibu Congkan Sanbian228-王應麟-困學記聞-6-4.djvu/16

此页尚未校对龍城録月落參橫之語容齋随茟辨其誤然古樂府善㢤行云

 月沒參横北斗䦨干親友在門忘寢與飡龍城録語夲此而

 未嘗考參星見之時也

天經紹興三十年王及甫上朱文公謂𩔗集古今言天者極為

 該𬾨

星始則見扵辰終則伏扵戌自辰至戌正扵午中扵未尭典舉

 四時之正以午為中月令舉十二時之中以未為中以火星論之以

 午為正故尭典言日永星火以正仲夏以未為中故月令言季夏昏火中至申為流故詩曰七月流火以辰為見以戍為

 伏故傳曰火見扵辰火伏而蟄者畢諸星亦然詩定之方中亦以十月中扵未也朱子曰尭時昏旦星中扵午月令差扵

 未漢𣈆以来又差今比堯時似差及四分之一