Page:Sibu Congkan Sanbian228-王應麟-困學記聞-6-4.djvu/23

此页尚未校对


朱文公嘗問蔡季通十二相屬起於何時首見何書又謂以二

 十八宿之象言之唯龍與牛為合而他皆不𩔖至扵虎當在

 西而反居寅鷄為鳥屬而反居西又舛之甚者韓文考異毛

 頴傳封夘地謂十二物未見𠩄徔来愚按𠮷日庚午既差我

 馬午為馬之證也季冬出土牛丑為牛之證也蔡邕月令論

 云十二辰之㑹五時𠩄食者必家人𠩄畜丑牛未羊戍犬酉

 鷄亥豕而已其餘虎以下非食也月令正義云鷄為木羊為

 火牛為土犬為金豕為水但隂陽取象多塗故午為馬酉為

 鷄不可一㝎也十二物見論衡物势萹說文亦謂巳為蛇象

自帝尭元年甲辰至宋徳祐丙子凡三千六百三十三年帝尭