Page:Sibu Congkan Sanbian228-王應麟-困學記聞-6-4.djvu/8

此页尚未校对


日右轉星左轉約八十年𦍑一度漢文帝三年甲子冬至日在

斗二十二度唐興元元年甲子冬至日在斗九度九百六十

 一年差十三度見李肇國史補裴胄問董生云正觀三年已

丑冬至日在斗十二度毎六十年餘𦍑一度此李淳風之說

也漢太𥘉元年丁丑冬至日在斗二十度至慶暦甲申崇天

曆冬至日在斗五度八十四分每八十五年退一度每年不及者一

𦍑見武經緫要𡻕𦍑之說不同賈逵云古暦冬至日在建星

即今斗星太初暦冬至日在牽牛初何承天云尭冬至日在

湏女十度太初暦冬至在牽牛初四分景初暦在斗二十一

祖沖之云漢𥘉用秦暦冬至日在牛六度太初暦日在牛初

 四分法日在斗二十二𣈆姜岌以月蝕知冬至在斗十七今