Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/113

此页尚未校对


 以前知矣宣和國亂先人載家使蜀免焉大父康莭先人伯温也

梁世榮錄南軒語云温公作相夫人聞其終夜長吁問之曰某

 𠩄奏盗賊某𠩄又奏某事吾爲宰相使天下如此𠩄以長吁

 也按温公集張夫人終於元豐五年此記錄之誤也

乾道壬辰黄定對䇿謂以大有爲之時爲改過之日月又云雖

有無我之量而累扵自喜雖有知人之眀而累扵自恃又云

 欲比迹太宗而操其𠩄不用之術頋眄周行𩔖不適用則曰

腐儒曰好名曰是黨耳扵是始有弃文尚武親内踈外之心

 何不因群情之𠩄共違而察一己之獨嚮其言皆剴切孝皇

 擢之第一有以見容直之盛徳而秉史筆者未之紀焉

徐景說以書義冠南宮上書言時宰姦深之狀曰不與天下