Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/160

此页尚未校对


爲文宣公宋太平興國二年孔宜𥫄封文宣公至和二年

 無擇言不可以祖謚加後嗣詔封宗愿爲衍聖公今世𥫄

 魏太和十六年謚孔子曰文聖尼父唐正觀二年升孔子爲

先聖十一年尊爲宣父武后封隆道公開元二十七年謚爲

文宣王宋祥符元年幸曲阜謁文宣王廟謚玄聖文宣王五

 年改謚至聖

困學紀聞卷之十六