Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/35

此页尚未校对


 因爲其御范滂之歸郷人殷陶黄穆侍衛於旁應對賔客闕

 里氣象不過是矣

中平二年昆陽令𢚓繇𭛠之害結單言府収其舊直臨時募頋

 不煩居民太守丞爲之立約見於都郷正街彈碑此募𭛠之

始也

孔子曰故者毋失其爲故也蘇章借故人以立威其流弊遂爲

 于禁源懐忠厚之俗不復見若章者難與並爲仁矣

精廬見姜肱傳乃講授之地即劉淑包咸檀敷𫝊𠩄謂精舍也

 文選任彦升表用精廬李善注引王阜事五臣謂寺觀謬矣

孔北海荅王倄教曰掾清身㓗己㦄試諸難謀而鮮過恵訓不

 倦余嘉乃勲應乃懿徳用升爾于王庭其可辭乎文辭温雅