Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/72

此页尚未校对


李泌𫝊加集賢殿崇文館大學士泌建言學士加大始中宗時

 及張說爲之固辭乃以學士知院事至崔圎復爲大學士亦

 引泌爲辭而止愚按崔圎相肅宗在泌前㑹要貞元四年

 月泌奏張說懇辭大字衆稱逹禮至徳二年崔圎爲相加集

 賢大學士因循成例望削去大字此乃泌引圎爲辭傳誤矣

韋濟試理人䇿第一致堂謂濟𬒳識擢不聞以循良稱是實不

 副言矣愚攷通鑑開元二十二年相州刺史韋濟薦方士張

 果盖逢君之惡者不但實不副言也少𨹧贈韋左丞詩即濟也

舊史敬宗紀李翶求知制誥面數宰相李逢吉過愚謂翶爲韓

 文公之友此逢吉𠩄深忌也面數其過可謂直矣求知制誥

 乃誣善之辭荆公甞辯之曰世之淺者以利心量君子