Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/78

此页尚未校对


時秉筆者無媿色

唐時午日揚州江心鑄鏡供進又千秋莭進鏡潏水李氏収其

 一乃方鏡背鼻有篆文五日字面徑八寸重五十兩盛露嚢

千秋莭戚里皆進華山記云弘農鄧紹八月曉入華山見童

 子執五綵嚢盛柏露食之又荆楚風土記以五綵結眼眀嚢

相傳赤松子以囊盛柏露飲之而長生皆八月中事

舊史徳宗紀貞元六年𡵨州無憂王寺有佛SKchar骨寸餘先是取

 来禁中供養二月乙亥詔送還夲寺此迎佛骨之始也韓愈

傳云鳯翔法門寺有護國真身塔内有𥼶迦文佛SKchar骨一莭

 寺名與前不同貞元元和咸通迎佛骨者三

蕭潁士與韋述書欲依魯史編年著歴代通典起漢元十月終